Tầm nhìn

  • SmartTech Việt Nam hướng tới những giá trị nhân văn và bền vững trong việc xây dựng mục tiêu phát triển đến năm 2025 trở thành
    Tập đoàn Công nghệ hàng ầu của Việt Nam vươn tầm thế giới.

Sứ mệnh

  • Phát triển khoa học công nghệ để kiến quốc góp phần đem đến cho mọi người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn.